Select Page

Japan National Committee

  1. Home
  2. /
  3. Japan
  4. /
  5. Japan National Committee

Full membership

Members of the four committees are listed below categorized by I, C, W, D following each participation :

International Scientific Data Committee (I)
CODATA Sub-Committee (C)
WDS Sub-Committee (W)
Data Commons Sub-Committee (D)

Masanori Arita I Toshihiko Koseki I,C,D
Toru Araki C Takashi Kunisawa C,W,D
Toshihiro Ashino C,W,D Takeshi Murata C,W
Tetsuya Baba C Yoichi Muraoka I,D
Norihisa Doi D Yasuhiro Murayama I,W
Tomoko Doko C Akira Nagashima D
Takashi Gojobori I,C Tomoko Nakanishi C
Hiro-o Hamaguchi I,C Takuji Nakamura W
Komei Harada D Mihoko Otake C
Kazuhiro Hayashi D Masatoshi Ohishi W
Shigeko Haruyama I,W Yukio Ohsawa D
Yoichiro Hanaoka W Iku Shinohara W
Masafumi Hirahara W Kiyoto Shibasaki W
Mamoru Ishii W Masaki Sato C
Shuichi Iwata I,C,W,D Ryosuke Shibasaki D
Toshihiko Iyemori W Satoshi Sekiguchi I,C,D
Atsushi Koshio C Seiji Tsuboi W
Akira Kadokura W Kenichi Ueda I,C
Asanobu Kitamoto W Akira Watanabe W,D
Genshiro Kitagawa I,C Akimasa Yoshikawa W
Isao Kojima W Masaru Yarime C,D
Masaki Kanao W

 

Find out more

Main page